CLP gaat in op 1 juni 2015 

CLP staat voor "classification, labelling and packaging“ en is een verordening van de Europese Unie betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.

Concreet voor de milieuvergunning heeft CLP een aanpassing van de indeling van gevaarlijke stoffen tot gevolg. CLP kan ook een impact hebben op de voorwaarden voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Er gelden dan ook bepaalde overgangsmaatregelen.

Belangrijk is dat er geen nieuwe vergunningsaanvraag of melding nodig is in functie van  de omzetting naar de indeling volgens de CLP-verordening, indien de opslag van gevaarlijke stoffen reeds correct vergund of gemeld is.

Voor producten die door CLP voor het eerst vergunningsplichtig worden, is een aanpassing van de vergunning vereist.

Vanaf 1 juni 2015 dient voor elke 1ste aanvraag voor de opslag van gevaarlijke producten – ook al is dit beperkt tot 1 product of 1 subrubriek van de opslag van gevaarlijke stoffen - de ganse omzetting van alle gevaarlijke stoffen naar de indeling volgens de CLP-verordening te gebeuren. Voor sommige inrichtingen vraagt dit heel wat werk (bvb. chemiereus), voor anderen is dit zeer beperkt (bvb. veeteeltinrichting).

Voor het opstellen van een dossier voor de omzetting naar de indeling volgens de CLP-verordening is een “excel-tool” ontwikkeld.

Meer informatie vind je terug op de website van de provincie Antwerpen onder praktische wegwijzer. Aan de hand van voorbeelden word je op weg geholpen hoe je met deze “excel-tool” aan de slag kan.


Als u in Vlaanderen een bedrijf wil starten, moet u nagaan of u een milieuvergunning nodig hebt. Dat hangt af van het feit of uw bedrijf hoort in klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM). Een bedrijf in klasse 1 of 2 heeft een milieuvergunning nodig. Een bedrijf in klasse 3 heeft alleen meldingsplicht. U moet zelf nagaan in welke klasse uw bedrijf hoort.

De klassen 1, 2 en 3 duiden op de graad van mogelijke hinder van uw bedrijf voor mens en milieu. Volgende factoren spelen een rol bij de indeling in een klasse: grootte van de opslag, vermogen van de machines en het gebruik van gevaarlijke producten of grondstoffen.

 • Klasse 1 betekent de meest hinderlijke activiteit.
 • Klasse 2: minder hinderlijke activiteit.
 • Klasse 3: de minst hinderlijke activiteit.

Voorwaarden

Voor klasse 1 en 2 hebt u een milieuvergunning nodig.

Voor klasse 3 hebt u alleen meldingsplicht.

Procedure

Ga eerst zelf na in welke klasse uw bedrijf hoort op basis van de meest recente lijst die u vindt in bijlage 1 van het VLAREM 1.

Afhankelijk van deze klasse, hebt u een andere milieuvergunning nodig.

 • Hoort uw bedrijf in klasse 1? Vraag dan een milieuvergunning aan bij de Bestendige Deputatie van de provincie waar de exploitatie zal plaatsvinden. De milieuvergunning wordt toegekend of geweigerd binnen 4,5 maanden.
   
 • Hoort uw bedrijf in klasse 2? Vraag dan een milieuvergunning aan bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar de exploitatie zal plaatsvinden. De milieuvergunning wordt toegekend of geweigerd binnen 3,5 maanden.
   
 • Hoort uw bedrijf in klasse 3?  Dan bent u enkel verplicht om dit te melden. 

De formulieren voor de aanvraag vindt u hier.

Hebt u hulp nodig bij de aanvraag van uw milieuvergunning? U kan terecht:

Wanneer uw milieuvergunning geweigerd wordt, kan u in beroep gaan tegen deze beslissing.

 • Bedrijven van klasse 1 kunnen beroep aantekenen bij de Vlaamse Regering.
 • Bedrijven van klasse 2 kunnen beroep aantekenen bij de Bestendige Deputatie van de provincie.

Wetgeving

Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM)

 
Leefmilieu
Ineke Smet - Raf Foesier
Veronique Van Doninck
leefmilieu@wijnegem.be
Telefoon: 03 288 21 50
Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem