UA-140582099-1

Landschapsbeheersplan 

Voor het Wijnegemhof is een nieuw landschapsbeheerplan opgemaakt.

Het landschapsbeheerplan omvat de volgende elementen:

  1. inventarisatie van de huidige toestand van het beschermde landschap, zijn waardevolle elementen en karakteristieken
  2. situering en beschrijving van de waarden die aan de grondslag van de bescherming liggen;
  3. vaststelling, beschrijving en verantwoording van de beheerdoelstellingen;
  4. opsomming en verantwoording van de concrete maatregelen en werkzaamheden die nodig zijn voor het integrale beheer;
  5. opsomming en verantwoording van de uitvoeringsvoorwaarden en -planning;
  6. gedetailleerd plan waarop de geplande maatregelen en werkzaamheden zijn aangegeven.

Randvoorwaarden voor de opmaak van het beheerplan zijn de verschillende functies die in het gebied aanwezig zijn. Deze functies situeren zich zowel op het vlak van cultuurhistorie, (zachte) recreatie als natuurbehoud. Het beheerplan omvat daarom, naast een aantal natuurbehoudaspecten, ook bepalingen inzake het recreatieve medegebruik.

De provincie heeft de coördinatie van de opmaak van dit landschapsbeheerplan voor zich genomen.

Het landschapsbeheersplan is goedgekeurd op 25 november 2014.
Het ligt ter inzage op de dienst Leefmilieu op het gemeentehuis.

 
Leefmilieu
Ineke Smet 
Veronique Van Doninck
leefmilieu@wijnegem.be
Telefoon: 03 288 21 50
Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem