UA-140582099-1

Infotentoonstelling en kennisgevingsdossier sluizencomplex 

Het sluizencomplex in Wijnegem moet in de toekomst meer capaciteit bieden voor het vrachtvervoer over het Albertkanaal. Nv De Scheepvaart, beheerder van de bevaarbare waterwegen in Antwerpen en Limburg, laat momenteel een uitgebreide studie uitvoeren waarin verschillende mogelijkheden worden onderzocht om de capaciteit van het sluizencomplex in Wijnegem te verhogen.

De infotentoonstelling zal nog toegankelijk zijn in de inkomhal van het gemeentehuis gedurende het ter inzage leggen van de kennisgeving van het plan-milieueffectenrapport (plan-MER).

Het kennisgevingsdossier voor de plan-MER “Capaciteitsuitbreiding van het sluizencomplex van Wijnegem” staat online. Je vindt dit op de website van de plan-MER via volgende link: http://www.lne.be/merdatabank/uploads/merkennis4144.pdf.

Vanaf 1 april 2015 begint de periode van terinzagelegging. Het dossier kan worden ingekeken op dienst Ruimtelijke Ordening.

Je kan advies aan de dienst Mer geven tot en met 30 april 2015

Nog geen keuze voor een of ander oplossingsalternatief voor einde 2015
Een keuze in het voordeel van een of ander oplossingsalternatief is nu nog helemaal niet aan de orde. Dat is pas mogelijk nadat het milieueffectenonderzoek (plan-MER) en een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) volledig afgerond zijn. Naar verwachting is dit het geval tegen einde 2015.


Participatie 

Het gemeentebestuur hecht veel belang aan openheid, participatie en inspraak.

We willen al onze inwoners informeren, sensibiliseren en uitnodigen om te participeren. We willen participatie verhogen om onze inwoners meer bij het beleid betrekken.

In de ontwerpfase van grote projecten voorzien we inspraak. Om de drie jaar organiseren we een Trefdag en een enquête.

Communicatie en participatie lopen als een rode draad doorheen gans het beleid.