UA-140582099-1

Klachtenbehandeling 

Het gemeentebestuur hecht veel belang aan openheid, participatie en inspraak.

De openheid wordt verder uitgewerkt in het gemeentelijk reglement participatie van de burger. In dit reglement worden de instrumenten van participatie behandeld, met specifieke aandacht voor klachtenbehandeling.

Het geheel van de klachtenbehandeling wordt door de gemeenteraad gesuperviseerd, maar de organisatie van de behandeling van de klachten en de uitvoerende maatregelen behoren tot de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen.