UA-140582099-1

College van burgemeester en schepenen 

Het college van burgemeester en schepenen is enerzijds :

  • uitvoerend orgaan van de gemeente en voert het dagelijks beheer, bereidt de beslissingen voor, beheert de gemeentelijke infrastructuur en heeft de leiding van de gemeentewerken

en anderzijds

  • een orgaan in dienst van het centraal gezag met nog tal van specifieke bevoegdheden zoals het bijhouden van het kiesregister, het opmaken van de kiezerslijsten …

Samenstelling van het college en verdeling van de bevoegdheden:

Niettegenstaande de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen steeds collegiaal worden genomen en dat een schepen individueel geen bevoegdheid heeft, zijn binnen het orgaan een aantal afspraken tot werkverdeling gemaakt waarbij elk lid een aantal dossiers van nabij volgt:

Ivo Wynants, burgemeester (N-VA) :
algemeen beleid, politie, brandweer en veiligheid, burgerlijke stand, kerkfabrieken en erediensten, Vlaamse aangelegenheden, bovenlokale projecten

Leen Wouters, eerste schepen (N-VA):
informatie en communicatie, cultuur, bibliotheek en vrije tijd, lokale economie, huisvesting, gezondheid

Maarten Janssens, tweede schepen (N-VA):
jeugd, onderwijs, ruimtelijke ordening en omgevingsvergunningen, erfgoed, kinderopvang, mondiaal beleid, toerisme

Tom Tachelet, derde schepen (dorpspartij durf!)
milieu en leefbaarheid, sport, openbaar domein, werken en patrimonium, mobiliteit

Nadine Wouters, vierde schepen ( dorpspartij durf!):
welzijn, financiën, senioren, ouderenzorg en thuisdiensten, gelijke kansen