Concessie Pop-up Marktplein in de zomer 

In het beleidsplan stelden we als strategische doelstelling voorop om het sociale weefsel opnieuw te versterken en volop in te zetten op ‘ontmoeting’. Daarom willen we meer ontmoetingsmogelijkheden creëren om de  samenhorigheid en verbondenheid te bevorderen. We richten de openbare ruimte zo in dat ze mensen uitnodigt om met elkaar in contact te komen.

De heraanleg van het marktplein past volledig in die doelstelling en werd volledig ingericht als ontmoetingsplaats. Het schept de gelegenheid om mensen bij elkaar te brengen.

Het marktplein is volledig afgewerkt en de kiosk wacht op een invulling in die zin.

Omdat we de concessie voor een korte termijn voorzien, noemen we het de “Pop-up Marktplein”. De “Pop-up Marktplein” wordt in de zomer in concessie gegeven om een tijdelijk horecagebeuren uit te bouwen. Het is de bedoeling om een aanvullend horecagebeuren op het bestaande middenstandsaanbod in te richten. De inschrijver zal een voorstel van horecaplan moeten opmaken die een beoordeling toelaat op de geplande activiteit en op de ervaring van de inschrijver(s).

De gemeenteraad besliste om de pop-up Marktplein in concessie te geven en stelde de volgende randvoorwaarden en uitgangspunten vast:

Artikel 1
De pop-up Marktplein wordt in de zomer in concessie gegeven om een tijdelijk horecagebeuren uit te bouwen. Het is de bedoeling om in deze zonrijke omgeving een aanvullend horecagebeuren op het bestaande middenstandsaanbod in te richten. De inschrijver zal een voorstel van horecaplan moeten opmaken die een beoordeling toelaat op de geplande activiteit en op de ervaring van de inschrijver(s). Het strekt tot voordeel om een aanvullend gebeuren in te richten op het huidige aanbod van de middenstand.

Artikel 2
Randvoorwaarden:

 • de concessiehouder zal een oplossing bieden aan desgevallende vragen van trouwers tot het geven van een drankje/receptie na het huwelijk in het gemeentehuis van Wijnegem. Hiervoor kan worden afgeweken van de openingsuren.
 • De concessiehouder zal een oplossing bieden aan andere grotere activiteiten die het gemeentebestuur desgevallend in de concessieperiode zal toelaten op het Marktplein. Hiervoor kan eveneens worden afgeweken van de openingsuren.

Artikel 3
Uitgangspunten concessie pop-up Marktplein:

 1. Periode: van 01.06.2018 tot 17.09.2018
 2. Alle dagen met minstens één sluitingsdag per week
 3. Uren: van 12 tot 22 uur. De uitbating mag geen aanleiding geven tot geluidsoverlast
 4. De uitbater kan de ruimte en het verhoogde terras zelf inrichten zonder beschadigingen aan te brengen. Na de 3 maanden moet alles terug in de oorspronkelijke toestand worden gebracht
 5. De uitbater zorgt voor de nodige verzekeringen inzake activiteiten (zoals BA, objectieve aansprakelijkheid…)
 6. De uitbater verzorgt de schoonmaak van de pop-up en het verhoogde terras. Ook in de onmiddellijke omgeving wordt het zwerfvuil opgeruimd. Er wordt speciale aandacht gegeven aan de schoonmaak van het toilet dat genderneutraal zal worden gebruikt
 7. De uitbater is in orde met de regelgeving (zoals SABAM, drankvergunningen, verzekeringen, voedselveiligheid,… Deze lijst is niet limitatief)
 8. Het verbruik van de elektriciteit en water is begrepen in de geboden inschrijvingsprijs
 9. Het opruimen na de huurperiode gebeurt binnen de drie dagen na beëindiging van de concessieperiode
 10. Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat de concessie een tijdelijk project is dat na evaluatie kan worden verlengd of opnieuw kan worden ingevoerd in een volgend jaar
 11. De uitbater betaalt een waarborg van 1.000 euro

Artikel 4
De inschrijver houdt rekening met de twee randvoorwaarden die hierboven werden beschreven (huwelijken, grotere activiteiten).

De concessie mag worden opgesplitst tussen verschillende uitbaters. Er is echter één contactpersoon en één hoofdconcessionaris die alle verantwoordelijkheid draagt.

De toewijzing gebeurt op basis van 2 criteria:

 • Er wordt een horecaplan uitgeschreven, waarin eveneens de ervaring van de (verschillende) concessionaris(sen) wordt opgenomen. Dit horecaplan wordt beoordeeld op 50 punten.
 • Er worden eveneens 50 punten toegekend op de geboden inschrijvingsprijs.

Een plan van de pop-up is beschikbaar en er is één toilet beschikbaar dat genderneutraal kan worden gebruikt.

Inschrijven kan tot en met 31 maart 2018.


My Enterprise - ondernemers kunnen nu zelf vlotter KBO-gegevens wijzigen 

Voor gemeenten maar ook voor anderen is het handig de correcte gegevens te hebben van de ondernemers. Dé databron bij uitstek is de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Enkele voorbeelden:
• de btw-administratie baseert haar gegevens op die van de KBO. Zo bespaart iedereen tijd (administratieve vereenvoudiging);
• de DIV (dienst voor inschrijvingen van voertuigen) gebruikt de KBO om de juistheid van de aanvragen voor inschrijving van bedrijfsvoertuigen na te gaan;
• banken gebruiken de openbare gegevens van de KBO om bepaalde aangiften te checken;
• sommige particulieren doen een beroep op de KBO om bijvoorbeeld een betrouwbare vakman of een erkende aannemer te zoeken;

Nieuw is dat een ondernemer nu 24 op 24, overal en gratis, heel wat gegevens zelf kan beheren via My Enterprise.

My Enterprise is een (web)toepassing die het mogelijk maakt voor alle actieve ondernemingen, zowel natuurlijke als rechtspersonen, om al hun gegevens te raadplegen die ingeschreven zijn in de KBO.
Indien het nodig is, kunnen ze de gegevens laten verbeteren

My Enterprise is beveiligd en vereist het gebruik van een token of een elektronische identiteitskaart.

Volg de link: http://www.myenterprise.be

Meer info vind je ook in deze folder.


Zelfstandige worden 

De kmo's en zelfstandige ondernemers vormen de ruggengraat van onze economie. Om de kandidaat-ondernemers te helpen de oprichting van hun onderneming tot een goed einde te brengen, heeft de Algemene Directie K.M.O.-beleid van de FOD Economie de informatiebrochure "Zelfstandige worden" geschreven.

Deze brochure wil de kandidaat-ondernemers informeren over de belangrijkste stappen bij de oprichting van een onderneming en over de voornaamste fiscale, sociale en boekhoudkundige verplichtingen die gepaard gaan met het uitoefenen van een zelfstandige activiteit. De brochure snijdt ook verschillende thema's aan waarmee ze tijdens de levenscyclus van hun onderneming te maken kunnen krijgen.

De versie 2017 van deze brochure is net gepubliceerd:
http://economie.fgov.be/nl/modules/publications/general/zichvestigen_fr.jsp.