Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Vigna’ (gedeeltelijke herziening RUP ‘Kasteeldomeinen’) Start- en procesnota

Publieke raadpleging van 05 maart 2021 tot en met 03 mei 2021
Op 25 februari 2021 heeft het college van burgemeester en schepenen de startnota over het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Vigna’ goedgekeurd en het planproces formeel gestart.

Het plangebied heeft betrekking op de ’s Gravenwezelsteenweg 37 en omliggende gronden (wijngaarden). Het RUP ‘Vigna’ beoogt het mogelijk maken van het oprichten van constructies voor de verwerking van druiven tot wijn en het laten doorgaan van wijnproeverijen & inrichting bed and breakfast.


Tijdens de publieke raadpleging kan iedereen opmerkingen indienen op de startnota.

De startnota omschrijft het opzet van het plan en de aanpak van het milieuonderzoek en vindt u hier.

Er is ook een procesnota, die omschrijft de procesaanpak in elke fase van het proces. De procesnota vindt u hier.

De startnota en procesnota zijn ter inzage :
* op de website van gemeente Wijnegem;
* in het gemeentehuis, Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem.

Door de coronamaatregelen kan dit enkel op afspraak via het nummer: 03 288 21 10
 

Er wordt een digitaal publiek participatiemoment georganiseerd op donderdag 01 april 2021 van 19u30 tot 20u30. De startnota wordt toegelicht en u kan vragen stellen aan de opstellers van het plan. Gezien de coronamaatregelen kan u enkel deelnemen na afspraak via het nummer 03 288 21 10 of ruimtelijke.ordening@wijnegem.be
 

Inspraakreacties kunnen worden ingediend gedurende de periode van raadpleging via ruimtelijke.ordening@wijnegem.be  Reageren kan ook per brief. Overhandig uw brief, opnieuw na afspraak, tegen ontvangstbewijs bij de gemeente Wijnegem of verstuur uw brief aangetekend naar gemeente Wijnegem, dienst omgeving, Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem.

 

Handleiding snelinvoer omgevingsloket 

Hier vind je een handleiding om een omgevingsvergunning in te geven in het loket door middel van de SNELINVOER.

Retributie omgevingsvergunning 

Op 1 januari 2018 gaan alle steden en gemeenten in Vlaanderen van start met de omgevingsvergunning.

De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Ook verkavelingsvergunningen maken er deel van uit. Vanaf dan worden alle vergunningsaanvragen en meldingen overal digitaal behandeld.

Op 1 augustus treedt ook het vergunningenluik van het decreet integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) van 15 juli 2016) definitief in werking en wordt de kleinhandelsvergunning eindelijk geïntegreerd in de omgevingsvergunning.De vergunning voor handelsvestigingen (nu nog gekend als de socio-economische vergunning) wordt vanaf 1 augustus 2018 als omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten ingekanteld in de nieuwe omgevingsvergunning. 

Voor al deze aanvragen wordt in Wijnegem een retributie aangerekend. De tarieven daarvoor vind je hier.

Nieuwe stedenbouwkundige beleidslijn  

Het College van Burgemeester en Schepenen keurde op 11 februari 2016 de nieuwe stedenbouwkundige beleidslijn goed.

Deze nieuwe beleidslijn is een leidraad voor de stedenbouwkundig ambtenaar bij het beoordelen of adviseren van stedenbouwkundige aanvragen. Enkel mits grondige motivatie - te beoordelen door stedenbouwkundig ambtenaar en het college van burgemester en schepenen - kan hiervan worden afgeweken.

Hier vind je de nieuwe stedenbouwkundige beleidslijn.
 

Voor alle informatie over bouwen en verbouwen, bouwvoorschriften, bijzonder plan van aanleg, gewestplan, ruimtelijk structuurplan,... kan u terecht bij de dienst ruimtelijke ordening. 
Om te weten voor welke werken u een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt, wanneer u een architect moet raadplegen, of hoe je een dossier moet samenstellen, kan je terecht op www.ruimtelijkeordening.be.   

Uw voortuin is geen parking 

Voortuinstroken

Meer en meer zien we dat de voortuinstroken helemaal verhard worden Ze worden zelfs gebruikt als parkeerplaats. In de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening staat nochtans dat enkel de strikt noodzakelijke toegangen tot de woning mogen worden verhard.

Concreet wil dit zeggen dat de toegang tot het huis (voordeur) en de eventuele vergunde autobergplaats (garage of carport) verhard mag worden De rest van de voortuin moet aangelegd worden in het groen.

Het aanleggen van een parkeerplaats is vergunningsplichtig, ook in de voortuinstrook!

Het groen in de voortuinen zorgt mee voor de goede waterhuishouding. Regenwater infiltreert immers in de bodem.

Maar ook het straatbeeld verfraait met meer groen in de voortuinstroken. Want zeg nu zelf, in welke straat zou u het liefst wonen?

Info

Dienst Ruimtelijk Ordening

Patrick Grimon, stedenbouwkundig ambtenaar

03 288 21 54

ruimtelijke.ordening@wijnegem.be

Wil u in zo een straat wonen?
Veel mooier, niet?
 
Ruimtelijke ordening
Patrick Grimon - Inès Van Hove
e-mail: ruimtelijke.ordening@wijnegem.be
Telefoon: 03 288 21 50 Fax: 03 288 21 29
Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem
Opgelet! Tijdelijk enkel op afspraak.