Onderzoek Gemeentemonitor - Vlaamse overheid Vragenlijst ĎWat vind jij van je gemeenteí- binnenkort in je bus? 

Het leven staat nooit stil, ook niet in je gemeente!
Voor de Vlaamse overheid en je gemeentebestuur is het belangrijk te weten hoe jij over je gemeente en je buurt denkt. Is het prettig wonen in je buurt? Is er genoeg groen in je buurt? Wat vind jij van je woning? Ben jij tevreden over de diensten van de gemeente? Maak jij gebruik van de voorzieningen in je gemeente?
We beschikken over heel wat cijfermateriaal van de gemeenten, maar die vertellen weinig over hoe jij als inwoner zelf een aantal zaken aanvoelt. Daarom organiseert de Studiedienst van de Vlaamse Regering een rondvraag in de Vlaamse gemeenten.

Eind maart 2017 ontvangen verschillende inwoners een brief om deel te nemen aan de rondvraag “Wat vind jij van je gemeente?”.
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners de vragenlijst invullen. De waarde van de resultaten hangt immers af van het aantal personen dat de vragenlijst invult.
De analyses gebeuren op gemeentelijk niveau. We behandelen alle gegevens vertrouwelijk en anoniem. Niemand, behalve jijzelf, weet dus wat je antwoordt.

5.000 willekeurig gelote personen, die de vragenlijst volledig invullen, ontvangen een geschenkbon van 6 euro.
De onderzoeksresultaten verwachten we in het voorjaar 2018. Wil je nu al meer weten over de gemeentemonitor, dan kan je al een kijkje nemen op www.gemeentemonitor.vlaanderen.be.
Indien je vragen of opmerkingen hebt, kan je vanaf 22 maart 2017 terecht op het gratis nummer 1700 van de Vlaamse overheid.

Openbaar onderzoek voorontwerp Vlaams Natura 2000-programma 

Het Vlaams Natura 2000-programma beschrijft de Vlaamse inspanningen om de Europese natuurdoelen te realiseren. Het omvat alle beleidsmatige inspanningen en alle gebiedsgerichte acties die Vlaanderen in de eerste planperiode van 2016 tot 2020 zal leveren.

Het voorontwerp van het Vlaams Natura 2000-programma, beschrijft de te behalen doelen en de hiervoor uit te voeren acties. Denk onder andere aan projecten voor de bescherming en verbetering van het natuurlijk milieu.

Het Natura 2000-programma biedt hiermee een overzicht van hoe Vlaanderen resultaatgericht met partners en sectoren samenwerkt om de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn in te vullen en dat telkens voor een planperiode van zes jaar.

Het openbaar onderzoek loopt van 7 maart tot en met 7 mei 2017. Je kan het dossier online raadplegen of komen inkijken tijdens de openingsuren van de dient Ruimtelijke ordening en Leefmilieu.

Vogelgriep - Opheffen van de afschermplicht bij hobbyhouders 

Minister van Landbouw Willy Borsus heft op vrijdag 17 maart om 14.00 u de meeste maatregelen voor vogelgriep op voor pluimvee en vogels van hobbyhouders, duiven en struisvogels. Professionele pluimveehouders moeten daarentegen nog geduld hebben: net als in november, toen de eerste maatregelen werden opgelegd, is het risico voor dit type houderij nog te groot.

Minister van Landbouw, Willy Borsus: “Ik wil alle hobbyhouders en professionele houders bedanken voor hun medewerking en het goed toepassen van de maatregelen. Dit heeft ons toegelaten om tot op heden de verspreiding van vogelgriep te vermijden in onze hobbyhouderijen en professionele bedrijven. Toch is nog niet alles voorbij en is waakzaamheid nog steeds geboden. De risico-evaluatie, uitgevoerd door onze diensten en experts, toont aan dat het opheffen van de afschermplicht in de professionele pluimveesector nog niet mogelijk is. Het is immers nog steeds mijn bedoeling om de dierengezondheid in alle houderijen in ons land te beschermen. Ik ben mij bewust van de moeilijkheden die deze situatie meebrengt en ik moedig dan ook de professionele pluimveehouders aan om de aanbevolen maatregelen strikt toe te passen, aangezien het gevaar nog niet helemaal geweken is.”

Hoe is de situatie op dit ogenblik?
In België zijn in de loop van februari drie besmettingen met het H5N8-vogelgriepvirus vastgesteld: een bij een hobbyhouder van siervogels in Lebbeke en twee bij wilde vogels in Oud-Heverlee en Huldenberg. De laatste besmetting dateert al van 3 weken geleden; ook in de buurlanden evolueert de situatie gunstig. Dit wijst erop dat er heel wat minder vogelgriepvirus circuleert bij wilde vogels. De kans op besmetting van gehouden vogels is daardoor voldoende afgenomen om de meeste voorzorgsmaatregelen bij hobbyhouders te laten vallen.

Wat verandert er voor hobbyhouders?
Hobbyhouders dienen hun pluimvee en vogels niet meer verplicht af te schermen. Het FAVV raadt deze beschermingsmaatregel nog wel sterk aan, zeker in de buurt van waterplassen of waterlopen waar de kans groter is, dat nog besmette wilde vogels aanwezig zijn. Het risico van vogelgriepvirus is immers nog niet helemaal verdwenen. Hobbyhouders zijn daarom ook nog steeds verplicht om hun dieren binnen of afgeschermd te voederen en te drenken.

Alle verzamelingen van pluimvee en vogels (tentoonstellingen, prijskampen, verkopen, beurzen, …), inbegrepen de trainingsvluchten en wedstrijdvluchten met duiven, kunnen opnieuw plaatsvinden onder de gebruikelijke voorwaarden: toestemming van de burgemeester, controle door een dierenarts en bijhouden van een lijst met deelnemende houders.

Ook zijn hobbyhouders opnieuw toegelaten op openbare markten. Zoals steeds, moeten de aangeboden dieren in de 10 dagen voordien opgesloten of afgeschermd gezeten hebben.

Het jagen met roofvogels blijft nog steeds verboden. Bij dit type activiteit is het risico op besmetting door wilde vogels nog steeds te groot.

Wat verandert er voor professionele houders?
Bij professionele pluimveehouders, die altijd veel grotere aantallen vogels houden, wordt de afschermplicht voorlopig nog behouden. Een uitzondering wordt gemaakt voor houderijen met loopvogels (struisvogels, nandoes, emoes, …): bij hen is het opsluiten of het houden onder netten niet meer verplicht, maar nog wel sterk aangeraden. Net zoals bij hobbyhouders, moeten ook zij hun vogels nog steeds binnen of afgeschermd voederen en drenken.

Het Agentschap evalueert de situatie in België en in de buurlanden dagelijks. Indien de gunstige situatie van vandaag aanhoudt, dan is het volledig opheffen van de ophokregeling eventueel vóór 10 april mogelijk.

Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV:
Alle informatie over vogelgriep: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/
Informatie voor hobbyhouders: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/hobbyhouders.asp

 


Intergemeentelijk Mobiliteitsplan  Wijnegem - Wommelgem

Op 11 juli 2016 is het intergemeentelijk mobiliteitsplan Wijnegem - Wommelgem gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het volledige mobiliteitsplan kan u hier lezen.

Distelbestrijding 

Besluit van de gouverneur van de provincie Antwerpen. Lees meer>>


Bekendmakingen Milieu 

De bekendmakingen die momenteel lopen in verband met het verkrijgen van een milieuvergunning of in verband met een MilieuEffectenRapport vind je hier.


Openbaar onderzoek RUP 'Weilandshof' 

Provincie Antwerpen
Arrondissement Antwerpen
Gemeente: 2110 WIJNEGEM
________________________
Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan
genaamd “Weilandshof”
Bekendmaking van onderzoek
Het College van Burgemeester en Schepenen
Overeenkomstig artikel 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (B.S. 20.08.2009) –
in werking getreden op 01.09.2009 – met latere wijzigingen;
Brengt ter kennis van de bevolking dat het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan
“Weilandshof” met bijgaande plannen, stedenbouwkundige voorschriften, toelichtingsnota en
screeningsnota, opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en door de gemeenteraad
van Wijnegem voorlopig vastgesteld in de vergadering van 20 april 2015, in het gemeentehuis
Turnhoutsebaan 422, voor iedereen ter inzage ligt van:
20 mei 2015 tot en met 20 juli 2015, alle werkdagen behalve de zaterdag, van 8.30 u tot 12.00 u
en de donderdagavonden van 18.00 u tot 21.00 u.
Gedurende de duurtijd van het openbaar onderzoek is het plan eveneens raadpleegbaar via
internet: www.wijnegem.be.
Al wie omtrent de plannen bezwaren of opmerkingen te maken heeft, moet die schriftelijk
richten aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, p/a Turnhoutsebaan 422 te
2110 Wijnegem, uiterlijk op maandag 20 juli 2015 te 17 uur.
De schriftelijke bezwaren of opmerkingen worden daar bij een ter post aangetekende brief
toegezonden of op hetzelfde adres afgegeven tegen ontvangstbewijs.
Met laattijdig toegestuurde bezwaren moet geen rekening worden gehouden.
Namens het college van burgemeester en schepenen
E.Sysmans                                                                                                                      I. Wynants
gemeentesecretaris                                                                                                           burgemeester


Raadscommissies 

De uitnodigingen voor de geplande raadscommissies vindt u hier.